Site Overlay

A Randomised Controlled Single-Blind Trial of the Efficacy of Reiki at Benefitting Mood and Well-Being

Abstract

Jedná se o konstruktivní replikaci předchozí studie provedené Bowdenem et al. (2010), kde studenti, kteří obdrželi Reiki, prokázali větší přínos pro zdraví a náladu než ti, kteří Reiki nedostali. Současná studie zkoumala dopad na úzkost/depresi. 40 vysokoškolských studentů – polovina s vysokou mírou deprese a/nebo úzkosti a polovina s nízkou mírou deprese a/nebo úzkosti – bylo náhodně přiřazeno k přijímání Reiki nebo ke kontrolní skupině bez Reiki. Účastníci absolvovali šest třicetiminutových sezení po dobu dvou až osmi týdnů, při nichž byli slepí k tomu, zda jim bylo podáváno bezkontaktní Reiki, protože jejich pozornost byla pohlcena řízenou relaxací. Účinnost intervence byla hodnocena před intervencí a po pěti týdnech sledování pomocí sebehodnocení nálady, příznaků nemoci a spánku. U účastníků s vysokou úzkostí a/nebo depresí, kterým bylo podáváno Reiki, došlo k postupnému zlepšení celkové nálady, která byla po pěti týdnech sledování výrazně lepší, zatímco u kontrolních skupin nebyla pozorována žádná změna. Ačkoli skupina Reiki nevykazovala relativně větší snížení příznaků nemoci, které bylo pozorováno v naší předchozí studii, výsledky obou studií naznačují, že Reiki může mít příznivý vliv na náladu.

1. Úvod

Reiki je systém zahrnující přikládání rukou, který byl vyvinut v Japonsku na počátku 20. století a o němž se věří, že má schopnost léčit fyzické tělo a mysl a navozovat emocionální a duchovní rovnováhu. Většina vědeckých výzkumů sice trpěla konstrukčními omezeními, nicméně existují určité sugestivní důkazy, že Reiki může ovlivňovat náladu a vyvolávat fyziologické změny u lidí a zvířat .

V současné studii byl použit podobný design jako v předchozí studii autorů , kdy bylo 35 studentům prvního ročníku náhodně přiřazeno deset dvacetiminutových sezení Reiki nebo bez Reiki ve spojení se sebehypnózou/řízené relaxace po dobu dvou a půl až dvanácti týdnů. Zatímco skupina Reiki měla po intervenci tendenci ke snížení příznaků nemoci, ve skupině bez Reiki byl pozorován podstatný nárůst příznaků – což vedlo k vysoce významnému rozdílu mezi nimi. U skupiny Reiki se také projevila tendence k většímu zlepšení celkové nálady než u skupiny bez Reiki, což bylo doprovázeno téměř signifikantním srovnatelným snížením stresu. Skupina Reiki však měla významně vyšší výchozí skóre příznaků nemoci a nálady než skupina bez Reiki. Současná studie se snažila zopakovat srovnatelně větší přínos pro náladu a zdraví skupiny Reiki v předchozí studii, přičemž byl použit design, který zajistil, že se průměrné skóre skupin na počátku nelišilo. Zařazení účastníků s vysokou mírou deprese a/nebo úzkosti navíc umožnilo, že by mohlo dojít k většímu zlepšení, než tomu bylo u normálně zdravých účastníků první studie.

2. Subjekty a metody

2.1. Reiki a její metody Účastníci

Studie byla před náborem účastníků schválena etickou komisí Goldsmiths. Pro účast ve studii se rozhodlo 43 vysokoškolských studentů, kteří splňovali podmínky pro účast ve studii, ve věku od 18 do 31 let (kromě jednoho studenta ve věku 43 let), z nichž 32 bylo čerstvých studentů psychologie. Studii dokončilo pouze 40 studentů (37 žen; 4 muži), a to z důvodu vyřazení tří účastníků (všichni účastníci Reiki). Vyšší podíl ženských účastnic byl do značné míry způsoben vysokým poměrem žen a mužů mezi studenty bakalářského studia psychologie a možná také tím, že ženy byly více nakloněny účasti. Z těchto 40 účastníků mělo 20 vysokou míru deprese a/nebo úzkosti se skóre na dílčí škále úzkosti nebo deprese nemocniční škály úzkosti a deprese (HADS) alespoň 10/20 nebo pokud se součet těchto skóre rovnal 12/40 nebo více, a 20 účastníků mělo nízkou míru deprese a/nebo úzkosti se skóre na dílčí škále úzkosti a deprese HADS pod 7/20 a zároveň se součtem pod 12/40. Po rozdání informačních listů účastníkům a získání jejich informovaného souhlasu byli účastníci náhodně zařazeni do intervenčních skupin. Studenti získali kredity za kurz nebo 10 liber a sezení Reiki na konci studie, pokud účastníci nebyli ve skupině Reiki. Studenti, kteří užívali léky na depresi, nebyli do projektu zařazeni.

2.2 Studenti, kteří užívali léky na depresi, nebyli do projektu zařazeni. Plán a postup

Během čtyř měsíců bylo přijato celkem 43 účastníků a tři, kteří ze studie odstoupili, tak učinili v počáteční fázi, kdy bylo v každé podskupině méně než 10 účastníků. Postup randomizace spočíval v hodu nestrannou mincí, která přiřadila každou novou dvojici účastníků s vysokou nebo nízkou náladou, kteří byli rekrutováni do skupiny Reiki nebo kontrolní skupiny, aby bylo zajištěno, že v každé skupině bude stejný počet účastníků. Pokud byl například první účastník s vysokou náladou náhodně zařazen do skupiny Reiki, pak byl další účastník s vysokou náladou zařazen do kontrolní skupiny a podobně tomu bylo i u účastníků s nízkou náladou, dokud nebylo v každé ze čtyř podskupin 10 účastníků. Když účastníci vypadli, pokračovalo se v náhodném zařazování nových účastníků do čtyř podskupin popsaným způsobem, dokud nebylo dosaženo cílové velikosti vzorku.

G-Power byla použita k výpočtu počtu účastníků ve skupinách Reiki a Kontrola, který byl potřebný k pozorování významného rozdílu mezi dvěma stejně velkými nezávislými vzorky. Stejně jako u studie podrobně popsané v předchozí kapitole se předpokládalo, že velikost účinku bude vysoká, protože podobné nebo menší velikosti vzorků byly použity ve studiích energetického léčení, které zjistily významné účinky . Proto byla při velikosti účinku 1, pravděpodobnosti chyby 0,05 a alokačním poměru 1 vypočtena potřebná velikost vzorku 17 osob v každé skupině. Celkem 20 účastníků v každé ze skupin Reiki a kontrolní skupině tedy stačilo k tomu, aby byla pozorována velikost účinku předpokládané velikosti.

Po vyplnění dotazníků, jak je podrobně popsáno v části Psychologická opatření, se účastníci zúčastnili šesti půlhodinových léčebných sezení. Vzhledem k rozdílné dostupnosti účastníků se doba, po kterou bylo šest sezení absolvováno, pohybovala od dvou do osmi týdnů, přičemž jeden účastník absolvoval sezení po dobu 14 týdnů. Během každého sezení absolvovali účastníci Reiki i kontrolní skupiny řízenou relaxaci, při níž poslouchali na sluchátkách 25 minut dlouhý zvukový soubor. Soubor se skládal ze 17 minut pokynů, které měly navodit hlubokou relaxaci, následovalo pět minut klidných zvuků přírody a hudby, které byly zakončeny pokyny zaměřenými na návrat účastníků do bdělosti. Kromě usnadnění zaslepení účastníků ohledně toho, zda byla vyslána Reiki, poskytovala řízená relaxace kontrolu relaxační složky Reiki.

Přibližně týden po pokusu a znovu po pěti týdnech sledování byly účastníkům opět zadány dotazníky.

Pro podporu relaxace probíhala léčebná sezení v tlumeně osvětlené místnosti, kde se účastníci opírali o pohodlné křeslo s opěrkou pro nohy. Podmínky v místnosti a interakce mezi experimentátorem a účastníky byly udržovány na co možná nejkonstantnější úrovni.

2.3. Způsob, jakým se účastníci účastnili sezení. Metoda Reiki a zaslepení

Reiki v této studii poskytoval experimentátor, který vedl experimentální sezení s účastníky. Absolvovala výcvik na úrovni mistra-učitele Usui Reiki, kromě toho získala i naladění na Seichim, Violet Flame a Ascension Reiki, v jiných modalitách biopole se necvičila a Reiki praktikovala čtyři roky. Experimentátorka používala kombinaci technik Reiki, zejména Ascension Reiki, kterou v roce 1998 vyvinuli Wyllie a Mackenzie, kde používala symboly a techniky Reiki, které byly podle jejího názoru pro každého účastníka nejvhodnější.

Byla použita technika zaslepení Reiki, kterou autoři úspěšně použili již dříve , kdy experimentátorka seděla za každým účastníkem a vysílala bezkontaktní Reiki na účastníky skupiny Reiki, zatímco pozornost účastníků byla pohlcena úkolem, zde řízenou relaxací. Všichni účastníci byli na začátku informováni, že mohou, ale nemusí obdržet bezkontaktní Reiki. Experimentátor seděl zhruba metr za každým účastníkem Reiki a kontrolním účastníkem během všech experimentálních sezení, která probíhala vždy s jedním účastníkem. Na účastníky ze skupiny Reiki vysílala bezkontaktní Reiki, přičemž její dlaně byly umístěny 3-30 cm nad hlavou účastníka nebo za jeho zády. Kromě sluchátek, která měli účastníci na uších a která blokovala zvuky z pozadí, měli účastníci zavázané oči, aby si nevšimli stínů, které mohly vrhat ruce experimentátorky.

3. Psychologická měření

3.1. Psychologická opatření Škála deprese, úzkosti a stresu (DASS)

DASS21 je 21položkový dotazník nálady určený k měření negativních emočních stavů deprese, úzkosti a stresu, kde respondenti odpovídají od 0 (vůbec ne) do 3 (většinou).

3.2. Škála deprese, úzkosti a stresu (DASS21) je 21položkový dotazník nálady určený k měření negativních emočních stavů deprese, úzkosti a stresu. Škála úzkosti a stresu v nemocnici (HADS)

Škála úzkosti a stresu v nemocnici (HADS) je čtrnáctipoložkové sebeposuzovací měřítko určené k hodnocení úrovně úzkosti a deprese, kde každá položka je hodnocena na škále 0-21. Na rozdíl od DASS, který byl navržen pro použití u běžné i klinické populace, byl HADS navržen pro hodnocení nálady nemocničních ambulantních pacientů všeobecného lékařství, ačkoli byl hojně používán v primární péči (Wilkinson a Barczak, 1998).

3.3. Pittsburghský index kvality spánku (PSQI)

PQSI je vícepoložkový dotazník, který byl použit k posouzení několika složek spánku za předchozí měsíc, včetně poruch spánku, užívání léků, únavy a apatie. Verze škály po vyhodnocení hodnotila spánek v předchozím týdnu, aby se mohly projevit případné účinky intervence.

3.4. Dotazník příznaků nemoci

Dotazník ISQ byl použit k měření přítomnosti 20 příznaků nemoci, jako je horečka, bolest hlavy a rýma. Respondenti uváděli počet dní v posledních dvou týdnech, kdy se u nich jednotlivé příznaky vyskytly. Skóre 0 bylo přiřazeno příznaku přítomnému po dobu 0 dnů, skóre 1 po dobu 1-2 dnů, skóre 2 po dobu 3-4 dnů, skóre 3 po dobu 5-6 dnů a skóre 4 po dobu 7-14 dnů.

3,5. V případě, že se příznak vyskytoval po dobu 0 dnů, bylo přiřazeno skóre 1 po dobu 1-2 dnů, skóre 2 po dobu 3-4 dnů, skóre 3 po dobu 5-6 dnů a skóre 4 po dobu 7-14 dnů. Kontrolní seznam aktivačních a deaktivačních adjektiv (AD-ACL)

AD-ACL měří položky odpovídající napětí, klidu, energii a vyrovnanosti. Účastníci hodnotí, jak dobře seznam 26 přídavných jmen (např. klidný) popisuje to, jak se v současné době cítí, na škále od 1 (rozhodně se necítí) do 4 (rozhodně se cítí).

3.6. Dotazník o zaslepenosti a očekávání v oblasti Reiki

Krátký dotazník, který autoři použili již dříve, byl vyplněn před čtvrtým intervenčním sezením účastníků a znovu po ukončení léčby, aby bylo možné posoudit přesvědčení účastníků o jejich příslušnosti ke skupině a o tom, zda intervence prospívá jejich pohodě. Odpovědi „ne“ odpovídalo skóre 0, odpovědi „nevím“ skóre 1 a odpovědi „ano“ odpovídalo skóre 2.

3,7.

. Statistiky

Mixed ANOVA byly použity k porovnání průměrných skóre účastníků Reiki a kontrolní skupiny pro každé z opatření vyplněných před intervencí (Baseline) a jeden týden (Posttreatment) a pět týdnů (Follow-up) po intervenci, jak bylo navrženo na začátku studie. Faktorem v rámci subjektu byl SessionA (Baseline, Posttreatment a Follow-up) a faktory mezi subjekty byly Reiki-Group (Reiki nebo Control) a Mood-Group (High a Low). Poté byly pro každou ze škál provedeny párové testy, které porovnávaly zvlášť výchozí průměrné skóre skupiny Reiki a kontrolní skupiny s průměrným skóre po léčbě a následném sledování. Dva účastníci nevrátili dotazníky Follow-up a nebyli zahrnuti.

Pro AD-ACL, který byl vyplněn před a po každém ze šesti sezení, byly provedeny smíšené ANOVA jako u ostatních škál, ale s vnitrosubjektovým faktorem SessionB (Total Pre-Session a Total Post-Session), kde Total odpovídá součtu skóre AD-ACL ze všech šesti sezení.

4. Výsledky

Před intervencí jen zhruba polovina účastníků slyšela o Reiki a jen velmi malé procento z nich se s Reiki již setkalo a v těchto ohledech nebyly mezi skupinami žádné statistické rozdíly.

4.1. Škála deprese, úzkosti a stresu

Tabulka 1 uvádí průměry a směrodatné odchylky pro celkový součet položek DASS, Total DASS, a pro dílčí škály Deprese, Úzkost a Stres. Z analýzy DASS byly vyloučeny odlehlé údaje dvou účastníků – jeden účastník Reiki měl skóre před celkovým DASS o 2,256 SD nad průměrem vzorku a jeden účastník kontroly měl skóre před celkovým DASS o 2,168 SD nad průměrem vzorku.

U vzorku jako celku, jak je patrné z celkových průměrů skupin v tabulce 1, došlo v průběhu studie k malé změně v celkovém DASS. V souladu s tím nebyl při smíšené analýze ANOVA zjištěn žádný významný hlavní účinek sezení pro průměrné skóre Total DASS ani pro depresi, úzkost nebo stres, ani žádný efekt sezení × Reiki – skupina (, ns).

Při zohlednění Reiki a nálady však smíšená ANOVA ukázala významné trojcestné interakce mezi relací, Reiki-skupinou a náladou-skupinou pro celkový DASS (, ) a úzkost (, ) a stres (, ), zatímco interakce pro depresi byla nevýznamná (, ). Před samostatným zvážením Posttreatmentu a Follow-upu nebyly z důležitého hlediska zjištěny žádné statistické rozdíly pomocí nezávislých vzorků -testů mezi skupinami Reiki a Kontrolní skupinou na počátku léčby, a to ani celkově, ani mezi účastníky Reiki a Kontrolní skupiny s vysokou nebo nízkou náladou (, ). Bylo tedy vhodné porovnat změny průměrného skóre DASS v jednotlivých skupinách.

Obrázek 1 ukazuje změny v průměrném celkovém skóre DASS, k nimž došlo v období od výchozího stavu do doby po léčbě a od výchozího stavu do doby následného sledování zvlášť pro účastníky Reiki a kontrolní skupiny s vysokou a nízkou náladou, přičemž záporná změna znamená zlepšení nálady.

Obrázek 1

Změny od výchozího stavu do stavu po léčbě a od výchozího stavu do následného sledování v průměrném celkovém skóre DASS u účastníků Reiki a kontrolní skupiny s vysokou a nízkou náladou, kde záporná změna odpovídá zlepšení nálady.

4.2. Změny v průměrném skóre DASS u účastníků Reiki a kontrolní skupiny s vysokou a nízkou náladou. Po léčbě

Smíšené kontrastní analýzy ANOVA porovnávající celkové skóre DASS na začátku a po léčbě odhalily tendenci k interakci sezení × Reiki – skupina × nálada – skupina (, ). Samostatné smíšené analýzy ANOVA pro skupiny s vysokou a nízkou náladou ukázaly u účastníků s vysokou náladou mírnou tendenci k interakci sezení × Reiki-skupina (, ), zatímco účastníci s nízkou náladou se nelišili (, ns). Párové testy se skupinami s vysokou náladou ukázaly, že to bylo způsobeno větším zlepšením celkového DASS ve skupině Reiki, které nebylo pozorováno u kontrolní skupiny (průměrná změna skupiny Reiki: 1,6/63; , ns). To je patrné z obrázku 1.

4.3. Follow-Up

Kontrastní analýzy porovnávající celkové skóre DASS na počátku a při Follow-Up odhalily významnou interakci sezení × Reiki-skupina × nálada-skupina (, ). Jak je vidět na obrázku 1, při Follow-up došlo k dalšímu snížení průměrného celkového skóre DASS u účastníků se skupinou High-Mood Reiki, takže průměr byl podstatně nižší než na počátku (průměrná změna: -8,1/63; sezení × skupina: , ). To bylo ověřeno párovými testy, které zjistily významné průměrné zlepšení ve skupině Reiki (, ), které nebylo pozorováno u kontrolních skupin.

Obrázek 2

Změny od výchozího stavu k stavu po léčbě a od výchozího stavu k následnému sledování v průměrném skóre úzkosti účastníků Reiki a Kontrolní skupiny s vysokou a nízkou náladou, kde záporná změna znamená snížení úzkosti.

Největší zlepšení u Reiki skupiny s vysokou náladou při následném sledování však bylo zaznamenáno v subškále Stres. Jak ukazuje obrázek 3, u účastníků High-Mood Reiki došlo k postupnému zlepšení a při následném sledování bylo jejich skóre v průměru podstatně nižší než při výchozím vyšetření (výchozí hodnota: 11,2/21, následné vyšetření: 7,7/21) (, ). Jak je patrné z průměrného skóre uvedeného na obrázku 3, skupina High-Mood Control byla při Follow-up v porovnání s výchozím stavem mírně horší, přičemž pouze u dvou účastníků došlo ke zlepšení, zatímco u 5/8 se skóre Stresu zvýšilo. Naproti tomu u 8/9 ze skupiny High-Mood Reiki došlo ke snížení Stresu. Chí-kvadrát test odhalil, že se skupiny Reiki a Kontrolní skupina významně lišily (, ). Rozdílné vzorce změn obou skupin lze vidět na obrázku 4, což je graf rozptylu znázorňující změny Stresu od výchozího stavu do následné kontroly u každého z účastníků skupiny High-Mood vynesené proti jejich výchozímu skóre, kde záporná změna odpovídá snížení Stresu.

Obrázek 3

Změny od výchozího stavu k stavu po léčbě a od výchozího stavu k následnému sledování v průměrném skóre Stresu účastníků Reiki a kontrolní skupiny s vysokou a nízkou náladou, kde záporná změna odpovídá snížení Stresu.

Obrázek 4

Kresba rozptylu zobrazující změny Stresu od výchozího stavu do následného sledování u účastníků Reiki skupiny s vysokou náladou a kontrolní skupiny vynesené oproti jejich výchozímu skóre, kde změny skóre účastníků Reiki jsou označeny rámečky a skóre účastníků kontrolní skupiny křížky, přičemž záporná změna odpovídá zlepšení.

4.4. HADS, PSQI a ISQ

Průměry a směrodatné odchylky pro součet položek pro HADS (Total HADS), PSQI (Total PSQI) a ISQ (Total ISQ) jsou uvedeny v tabulce 2. Průměry a směrodatné odchylky pro součet položek pro HADS (Total HADS), PSQI (Total PSQI) a ISQ (Total ISQ) jsou uvedeny v tabulce 2. Z analýzy HADS byl vyloučen jeden účastník kontroly s odlehlými údaji, jehož skóre úzkosti po léčbě bylo o 3,25 směrodatné odchylky vyšší než průměr vzorku.

Tabulka 2 rovněž ukazuje zlepšení globálního spánku pro celou kohortu (sezení: , ). Trend zlepšení po léčbě, jak naznačují kontrastní analýzy (, ), se však při následném sledování neudržel.

Nedošlo však k žádné změně v celkovém dotazníku ISQ (sezení: , ns).

Přejdeme-li k účinkům Reiki, zde nebyly zjištěny žádné účinky sezení × Reiki-skupina pro celkový HADS nebo pro úzkost či depresi, ani účinky pro celkový PSQI nebo celkový ISQ (, ns). Rovněž nebyly zjištěny žádné významné interakce mezi relací, skupinou Reiki a skupinou nálady (, ns).

4.5. Kontrolní seznam aktivizačních a deaktivačních adjektiv

Průměry a směrodatné odchylky pro dílčí škály AD-ACL jsou uvedeny v tabulce 3.

Pro každou z dílčích škál AD-ACL byly provedeny samostatné smíšené analýzy ANOVA, přičemž u dvou dílčích škál byl zjištěn vysoce významný hlavní vliv relaceB (celková předintervenční relace a celková pointervenční relace). Došlo ke snížení napětí (, ) a zvýšení klidu (, ) a energie (, ), ačkoli u subškály únava nebyl zjištěn žádný účinek (, ns).

U žádné z dílčích škál AD-ACL nebyl zjištěn efekt sezení × Reiki-skupina nebo sezení × Reiki-skupina × Nálada-skupina (, ns).

4,6. Interval mezi jednotlivými sezeními

S cílem zjistit, zda má časová délka pokusu vliv na jeho výsledky, byly provedeny smíšené analýzy ANOVA s účastníky rozdělenými do skupin s nízkým (Low-Interval) a vysokým (High-Interval) průměrným intervalem mezi jednotlivými sezeními (MII). Rozdělení MII účastníků Reiki a kontrolní skupiny s přesností na dny je uvedeno v tabulce 4. Jak je vidět, 21/40 osob mělo MII v rozmezí 3 až 5 dnů (průměr: 4 dny), což bylo bráno jako skupina s nízkým intervalem (10 Reiki; 11 Control). Ze zbývajících 19/40 – High-Interval Group (11 Reiki; 9 Control) – mělo 18/19 MII v rozmezí od 6 do 13 dnů (průměr: 8,5 dne), zatímco u devatenáctého člena to bylo 20 dnů.

.

Nízkointervalové Vysokointervalovéinterval Součet vzorků
3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 20
Reiki skupina 5 3 2 3 2 0 1 2 0 0 0 20
Kontrolní skupina 2 6 3 1 2 1 3 0 2 1 1 20
Vzorky celkem 7 9 5 4 4 1 4 2 2 1 1 40
Tabulka 4
Rozdělení průměrných intersession-.intervalů účastníků ve dnech.

Pro každé měření před hodnocením a po něm byla provedena smíšená ANOVA, kde faktory mezi subjekty byly Interval (vysoký a nízký) a Reiki-skupina (Reiki a kontrola). U žádné ze škál nebyl zjištěn efekt sezení × interval (; ns). Nezávislý výběrový -test zjistil, že mezi MII Reiki a Kontrolní skupiny byl také velmi malý rozdíl (, ns).

4,7. V případě Reiki a Kontrolní skupiny byl rozdíl mezi MII velmi malý (, ns). Dotazník Reiki zaslepení a očekávání

V polovině intervence byly Reiki a Kontrolní skupiny velmi podobné ve svých přesvědčeních týkajících se členství ve skupině, což potvrdil Chí-kvadrát test (, ). V době po ukončení terapie však, zatímco stejný počet účastníků věřil, že obdrželi Reiki (6/20 Reiki; 6/19 Kontrol), více Kontrol věřilo, že neobdrželi (6/20 Reiki; 11/19 Kontrol), a více účastníků Reiki si nebylo jisto svou skupinou (8/20 Reiki; 2/19 Kontrol). To vede k tendenci, že se skupiny liší (, ). Protože se však většina účastníků Reiki buď domnívala, že nejsou ve skupině Reiki, nebo si nebyla jista svou skupinou, zdá se, že nemohli odhalit experimentátora vysílajícího Reiki.

V polovině intervence se objevil podstatný rozdíl v přesvědčení skupin o tom, zda pokus prospívá jejich pohodě, kdy si tím nebylo jisto mnohem více účastníků Reiki (14/20) než účastníků Kontrol (3/30). Rovněž žádný účastník Reiki nebyl přesvědčen, že jim intervence prospívá, ve srovnání se 7/20 účastníky Kontrol, ačkoli naopak více účastníků Kontrol (10/10) než Reiki (6/10) si bylo jisto, že tomu tak není, což vedlo k významnému rozdílu mezi skupinami (, ). Při vyplňování dotazníku po ukončení léčby však nebyl mezi skupinami žádný rozdíl (, ).

5. Diskuse

Příznivé účinky po Reiki zjištěné v této studii u těch účastníků, kteří měli zpočátku vysokou úroveň úzkosti/deprese, jak se projevilo na celkové škále deprese, úzkosti a stresu , jsou v souladu se zjištěními naší předchozí studie. Tam skupina účastníků Reiki vykazovala relativně větší celkové zlepšení nálady a stresu než kontrolní skupina, která Reiki neobdržela, což bylo doprovázeno zmírněním nárůstu příznaků nemoci pozorovaného u kontrolní skupiny.

Tady byly přínosy specifické pro osoby s vysokou negativní náladou a nebyly zjištěny u odpovídající kontrolní skupiny s vysokou negativní náladou. Po léčbě se celkové skóre DASS díky Reiki zlepšilo a toto zlepšení se udrželo po dobu pěti týdnů při následné kontrole. Hlavním přínosem byla subškála Stres, která při následném sledování vykazovala průměrné zlepšení o čtyři body, přičemž u všech účastníků Reiki kromě jednoho došlo ke zlepšení, zatímco u 5/8 kontrolních subjektů došlo ke zvýšení. Tato zlepšení byla doprovázena snížením úzkosti v řádu dvou škálových bodů po léčbě a při následném sledování, zatímco u kontrolních osob s vysoce negativní náladou došlo při následném sledování ke zvýšení úzkosti (průměrně o dva škálové body). Pokud jde o Depresi, průměrné skóre se u účastníků Reiki snížilo při následném sledování o tři body škály od výchozího stavu, zatímco u kontrol nedošlo k žádné změně. Tyto výsledky jsou v souladu s předchozí studií autorů, ve které došlo k většímu zlepšení celkového skóre DASS a skóre stresu po Reiki . Zde sice nedošlo k žádným výchozím skupinovým rozdílům ve prospěch těch, kteří obdrželi Reiki, jako tomu bylo v předchozí studii, nicméně preferenční účinky Reiki na skupinu s vysokým negativním afektem zjištěné na škále Depression Anxiety, and Stress Scale nebyly pozorovány na škále Hospital Anxiety and Depression scale , která se zaměřuje především na anhedonickou depresi. Dále nebyl zjištěn žádný přínos Reiki na symptomy nemoci, na rozdíl od naší dřívější studie .

U souboru jako celku bylo zjištěno zlepšení úzkosti na Škále nemocniční úzkosti a deprese bezprostředně po intervenci, což je v souladu s řízenou relaxací, které se účastníkům dostalo, i když zlepšení úzkosti na Škále deprese, úzkosti a stresu nebylo významné. V souladu se snížením úzkosti v HADS bylo zjištění na Pittsburské škále, že se po léčbě zlepšil globální spánek celého vzorku. Snížení úzkosti je také v souladu se zlepšením Klidnosti a Napětí na kontrolním seznamu Aktivace-Deaktivace, ačkoli na této škále nebyla zaznamenána žádná změna v Únavě. Zatímco však příznivé účinky Reiki na náladu hodnocené podle DASS přetrvávaly až do pětitýdenního sledování, zlepšení v úzkosti podle HADS ani v Globálním spánku u celého souboru se neudrželo.

Použitá metoda zaslepení Reiki se zdála být úspěšná. Většina účastníků Reiki i kontrolní skupiny se v polovině intervence i po ní buď domnívala, že nepatří do skupiny Reiki (6/20 Reiki; 11/19 Kontrolní skupina), nebo si nebyla jistá (8/20 Reiki; 2/19 Kontrolní skupina), což naznačuje, že účastníci nebyli schopni odhalit experimentátora vysílajícího Reiki. Studie byla sice omezena nedostatkem dvojitého zaslepení, ale vzhledem k tomu, že Reiki podávala experimentátorka, která vedla léčebná sezení a přitom komunikovala s účastníky, dbala na to, aby při zacházení s Reiki a Kontrolní skupinou nepůsobila zaujatě. Z odpovědí na dotazník vyplynulo, že se to podařilo.

Současné a dřívější studie jsou v souladu s přínosem pro náladu pozorovaným u populace studentů po školení Johrei, jehož léčebná praxe je podobná Reiki, i když nevyžaduje naladění . V jedné studii se snížily účinky stresu u studentů medicíny, kteří byli randomizováni do skupin, které se učily Johrei, autohypnózu/vizualizaci nebo relaxační trénink . Zatímco ve skupinách s hypnózou a relaxací byl jakýkoli pokles imunitních markerů při zkouškovém stresu u skupin jako celku tlumen, u Johrei se až na jednoho z 12 účastníků skutečně zvýšilo procento CD3 – CD+ přirozených zabíječských buněk a snížilo procento CD3 + CD4. Přínosy pro náladu v podobě snížení úzkosti, deprese, hněvu a ztráty elánu a zmatenosti následovaly také po tréninku Johrei. Přínosy pro náladu pozorované v současné a předchozích studiích rovněž podporují závěry systematického přehledu těch terapií biopole, které se praktikují proximálně . Přestože počet studií zahrnutých do přehledu nebyl dostatečný, aby bylo možné provést syntézu založenou na důkazech o zdravé populaci účastníků nebo populaci s poruchami nálady, byly nalezeny mírné důkazy o tom, že terapie biopolem snižují úzkost u hospitalizované populace. Navzdory rostoucímu počtu důkazů, které podporují účinnost Reiki a dalších terapií biopole, se však v mnoha dosud provedených studiích nepodařilo účinně kontrolovat placebo. Kromě toho velmi rozdílné používané protokoly vytvářejí nejasný obraz o faktorech potřebných pro účinnost, jako je důležitost dotyku, délka intervalu mezi sezeními a úroveň zkušeností praktikujícího . Je zřejmé, že je zapotřebí důkladného, kontrolovaného výzkumu účinnosti terapií biopole, který by byl postaven na současných nejlepších důkazech o klinických aplikacích, a také studií, které by zkoumaly účinky terapií biopole na specifické biologické a psychologické procesy. Vezmeme-li v úvahu naše dvě kontrolované studie jako celek, měl by přínos pro symptomy nemoci a opakovatelný přínos pro náladu podnítit další zkoumání.

Poděkování

Tato práce byla podpořena nezávislým sponzorem, Dr. Lynette Bowdenovou, které by autoři rádi vyjádřili své poděkování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.