Site Overlay

Doplňky vitaminu E a riziko rakoviny prostaty u mužů v USA Muži

Materiál a metody

Studovaná populace

Muži v této studii byli vybráni z 86 404 mužů, kteří se účastnili studie Cancer Prevention Study II (CPS-II) Nutrition Cohort (dále jen Nutrition Cohort), prospektivní studie výskytu a úmrtnosti na rakovinu u 184 192 mužů a žen v USA. Nutriční kohorta, jak je podrobně popsáno jinde (12), je podskupinou přibližně 1,2 milionu účastníků CPS-II.

Účastníci byli při zařazení do studie v roce 1992 nebo 1993 ve věku 50-74 let, kdy vyplnili dotazník zaslaný poštou. Následné dotazníky byly zaslány v září 1997 a 1999 za účelem zjištění nově diagnostikovaných nádorových onemocnění. U žijících členů kohorty se míra odpovědí na oba dotazníky blížila 91 %.

Z této analýzy jsme vyloučili muže, kteří byli ztraceni z následného sledování od zařazení do 31. srpna 1999, kteří při zařazení uvedli jakýkoli převažující druh rakoviny (kromě nemelanomové rakoviny kůže) nebo u nichž nebylo možné potvrdit vlastní sdělení o rakovině prostaty, a muže s neúplnými údaji o užívání vitaminu E (N = 13 700). Analytickou kohortu tvořilo 72 704 mužů.

Identifikace případů rakoviny prostaty

Identifikovali jsme a ověřili 4 281 incidentních případů fatální nebo nefatální rakoviny prostaty, které se vyskytly mezi zařazením do studie a 31. srpnem 1999. Případy rakoviny prostaty byly identifikovány na základě vlastního hlášení rakoviny ve dvou kontrolních dotaznících (N = 4 154) a ověřeny podle lékařských záznamů (N = 3 304), z propojení se státními onkologickými registry (N = 850) nebo identifikovány, pokud byly zaznamenány jako základní příčina úmrtí v úmrtním listu během sledování do 31. srpna 1999 (N = 127). Úmrtí členů kohorty byla zjišťována prostřednictvím propojení s Národním indexem úmrtí (13).

Pro analýzu pokročilého karcinomu prostaty jsme zahrnuli případy karcinomu prostaty ověřené ve zdravotnické dokumentaci jako stadium C a D podle Whitmore-Jewettova stagingového systému, případy klasifikované státním onkologickým registrem jako regionální nebo vzdálené a úmrtí na karcinom prostaty. Do analýzy pokročilých případů bylo zahrnuto celkem 668 pokročilých případů.

Zhodnocení příjmu doplňkového vitaminu E

Příjem doplňkového vitaminu E při zařazení do studie v letech 1992-1993 byl zjišťován pomocí semikvantitativního 68položkového dotazníku o frekvenci stravování (FFQ). FFQ, který je modifikací stručného „Dotazníku zdravotních návyků a anamnézy“ (HHHQ) (14, 15), zjišťoval počet tablet vitaminu E užívaných týdně během posledního roku. Kategorie odpovědí byly 1-3 týdně, 4-6 týdně, 1 denně, 2 denně, 3 denně, 4 denně nebo 5 a více denně. Informace o dávce byly zjišťovány také u tablet vitaminu E v IU (100 IU, 200 IU, 400 IU, 1000 IU, nevím). Celkem 1 073 mužů z 12 099 uvádějících individuální užívání doplňků vitaminu E neuvedlo dávku a byla jim přiřazena dávka 400 IU, což je nejčastěji uváděná individuální dávka doplňků vitaminu E. Na základě těchto údajů bylo zjištěno, že se jedná o dávku 400 IU. Celkový příjem doplňkového vitaminu E zahrnuje příspěvky z jednotlivých doplňků vitaminu E i multivitaminových tablet. Denní dávka doplňku vitaminu E byla odhadnuta z dotazníku FFQ pomocí systému Diet Analysis System verze 3.8a (15), který odhaduje obsah vitaminu E v multivitamínech na 31 IU v jedné tabletě. Příjem α-tokoferolu ve stravě je v USA podstatně nižší, v průměru asi 15 IU denně (4).

Dlouhodobé užívání doplňků vitaminu E bylo hodnoceno na základě historických informací získaných v dotazníku CPS-II z roku 1982. Tento dotazník obsahoval část dotazující se na současné užívání čtyř doplňků stravy (multivitamíny, vitamin A, vitamin C a vitamin E). U každého doplňku byli účastníci požádáni, aby uvedli počet užití v posledním měsíci a počet let užívání.

Příjem doplňků vitaminu E v počátečním období byl zkoumán podle frekvence a dávky na základě odpovědí v dotazníku z let 1992-1993. Muže jsme rozdělili podle frekvence užívání na nikdy neužívající doplňky vitaminu E, příležitostné uživatele (muži, kteří uvedli, že užívají jednu až tři multivitaminové tablety nebo tablety vitaminu E týdně) nebo pravidelné uživatele (muži, kteří uvedli, že užívají čtyři a více multivitaminových tablet nebo tablet vitaminu E týdně). Mezi pravidelnými uživateli bylo běžné každodenní užívání doplňků, přičemž 83 % mužů uvedlo každodenní užívání doplňků vitaminu E (z multivitaminových nebo jednotlivých doplňků).

Denní dávka vitaminu E z doplňků (jednotlivých doplňků a multivitaminů dohromady) byla rozdělena do čtyř kategorií IU (žádná, 31 IU, 32 až <400 IU, ≥400 IU). Kategorie 31 IU denně představuje převážně muže, kteří užívají multivitamíny, ale ne jednotlivé doplňky vitaminu E. Příjem 400 a více IU představuje alespoň denní užívání individuálního doplňku vitaminu E v nejčastěji uváděné dávce (400 IU). Dlouhodobé užívání doplňků vitaminu E bylo zkoumáno kombinací informací z dotazníků z let 1982 a 1992. Pro tyto analýzy byli muži, kteří v roce 1982 uvedli užívání multivitamínů nebo individuálního vitaminu E 16krát nebo vícekrát za měsíc (což zhruba odpovídá 4krát týdně) a pravidelné užívání doplňků vitaminu E v roce 1992, klasifikováni jako pravidelní uživatelé; ti, kteří neuvedli žádné užívání doplňků vitaminu E v roce 1982 ani 1992, byli klasifikováni jako nikdy neužívající, a ti, kteří uvedli nevyčíslené „příležitostné“ užívání nebo příjem 1-15krát za měsíc v roce 1982 a/nebo v roce 1992, byli klasifikováni jako příležitostní uživatelé. Všechny analýzy jsme opakovali jak při zahrnutí, tak při vyloučení mužů, kteří uvedli užívání multivitaminů.

Statistická analýza

Při zkoumání souvislosti příjmu doplňkového vitaminu E s výskytem rakoviny prostaty jsme použili Coxovo modelování proporcionálních rizik při současném zohlednění dalších potenciálních rizikových faktorů. Všechny Coxovy modely byly upraveny podle věku (jeden rok věku při zařazení do studie) a rasy (běloch, černoch, ostatní) stratifikací v rámci modelu (16). Multivariační modely zahrnovaly také proměnné upravující vzdělání, rodinnou anamnézu rakoviny prostaty u bratra a/nebo otce, kouření, index tělesné hmotnosti (BMI) (kg/m2) a kvintily celkového energetického příjmu, energetického upraveného celkového příjmu tuků, lykopenu a celkového příjmu (strava plus doplňky stravy) vápníku. Všechny kovariáty kromě věku byly modelovány jako dummy proměnné pomocí kategorií uvedených v tabulce 1.

Zobrazit tuto tabulku:

  • View inline
  • View popup
Tabulka 1.

Věkově upravená procenta a průměrya,b demografických charakteristik podle dávky vitaminu E v roce 1992, CPS-II Nutrition Cohort, 1992-1999

Zkoumali jsme, zda se souvislost mezi doplňkovým příjmem vitaminu E a výskytem rakoviny prostaty liší podle dalších zkoumaných rizikových faktorů. Protože ve studii ATBC (1) bylo pozorováno snížení výskytu rakoviny prostaty u kuřáků, kteří užívali doplněk stravy s α-tokoferolem, zkoumali jsme souvislost mezi pravidelným příjmem vitaminu E i dávkou vitaminu E (žádná, 1-31, ≥32 IU) a výskytem rakoviny prostaty stratifikovanou podle stavu kouření (nikdy, současný a bývalý kuřák). Všechny uvedené hodnoty P interakcí jsou oboustranné hodnoty P pro heterogenitu poměrů četností (RR) vypočtené pomocí statistiky poměru pravděpodobnosti (17).

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.