Site Overlay

Panentheïsme

Gekleurde versie van de Flammarion houtsnede. Het origineel werd gepubliceerd in Parijs in 1888. Pantheïsme stelt dat God het hele universum omspant, maar ook daarbuiten kan worden gevonden.

De term panentheïsme (wat “allesomvattende God” betekent) werd bedacht door de Duitse idealistische filosoof Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832), in het proces van het vervangen van geleerde noties van de transcendente God door een meer participerende notie van het goddelijke. Afgeleid van de Griekse woorden pan (alles), en (in) en theos (God), verwijst deze term naar het geloof dat de wereld in God is, die op zijn beurt in de wereld is. Panentheïsme is echter iets anders dan pantheïsme, dat het universum ontologisch gelijkstelt met God. De panentheïstische God is dus zowel een immanente kracht binnen de hele schepping, als de transcendente macht over het universum.

Er zijn twee soorten panentheïsme: 1) het soort panentheïsme dat gedeeltelijk pantheïstisch is, en beweert dat het geheel van het universum in God besloten ligt als een deel van God, die natuurlijk meer is dan het universum dat slechts een deel van God is; en 2) het soort panentheïsme dat het ontologische onderscheid ziet tussen de wereld en God, wanneer het zegt dat beiden immanent in elkaar zijn. Het tweede is wellicht niet geheel vreemd in de joods-christelijke traditie.

Panentheïsme is nog niet omarmd door een groot aantal grote religieuze en theologische groeperingen, hoewel het in de meeste historische godsdiensten op ervaringsniveau is erkend. Maar het wint aan kracht onder hedendaagse theologen en godsdienstfilosofen, die het zien als een aanvaardbaar middel om moeilijkheden met andere geloofsovertuigingen over de aard van God te verzoenen.

Panentheïsme als een categorie van religie

Panentheïsme wordt typisch gezien als een theologische en filosofische middenweg tussen strikt monotheïsme en pantheïsme (niet “pan-en-theïsme”). Voor de strikte monotheïst zijn God en de wereld gescheiden, waarbij God gewoonlijk wordt gezien als volledig transcendent (boven en voorbij de wereld). Voor de pantheïst daarentegen wordt God vereenzelvigd met het universum als geheel, en wordt hij gezien als immanent in de wereld in plaats van deze te overstijgen. Panentheïsme lijkt een filosofische drang te weerspiegelen om transcendente en immanente eigenschappen van het goddelijke met elkaar in evenwicht te brengen door aspecten van Gods transcendente zelfidentiteit te behouden en tegelijkertijd een diep gevoel van intimiteit tussen God en het universum te bevorderen. In het panentheïsme is God dus, hoewel zeer immanent, ook transcendent als zowel de schepper als de oorspronkelijke bron van universele moraliteit.

Echter lijken er twee te onderscheiden typen panentheïsme te zijn. Volgens het eerste type is het universum vervat in God als “een deel van” God. In dit geval wordt het universum beschouwd als van hetzelfde ontologische substraat als God, en zo is God immanent. Wat Gods transcendentie betreft, wordt aangenomen dat hij eenvoudigweg meer is dan het universum dat slechts een deel van God is. Dit type panentheïsme, dat in feite gedeeltelijk pantheïstisch is, vormt een uitdaging voor het theïsme, maar is nog steeds vrij populair. Minder uitdagend dan dit is het tweede type, dat het universum niet beschouwt als van hetzelfde ontologische substraat als God, maar dat het universum en God beschouwt als twee verschillende sferen, terwijl het tegelijkertijd zegt dat het universum in God is, en dat God in het universum is. De drie variëteiten van panentheïsme die bijvoorbeeld door Neils Gregersen worden genoemd, behoren tot het tweede type, en zij zijn: 1) het “soteriologisch” panentheïsme, dat stelt dat het zijn van de wereld in God wordt bereikt als de eschatologische voleinding van de schepping door de heilbrengende genade van God; 2) het Hegeliaanse “expressivistisch” panentheïsme, dat stelt dat “de goddelijke Geest zich in de wereld uitdrukt door uit God te gaan en naar God terug te keren”; en 3) Whiteheadiaans “dipolair” panentheïsme, dat gelooft dat God en de wereld, die van elkaar gescheiden zijn, elkaar niettemin aanvoelen door de universele dipolariteit van transcendentie en immanentie.

Panentheïstische Begrippen in Religie en Filosofie

Oeroud-Grieks

Plato’s geschriften gaan in op de filosofische dilemma’s die worden veroorzaakt door de immanente en transcendente aspecten die vaak aan God worden toegeschreven. In de Timaeus, Plato’s verslag van de schepping, erkent hij een absolute en eeuwige God die in volmaaktheid bestond zonder verandering, een duidelijk contrast met de zeer veranderlijke wereld van de vormen. Naast deze God bestond een Wereldziel, die de wereld omvatte en de verschillende processen daarin bezielde, en die bestond als het meest goddelijke van de wereldse dingen in een staat van flux. Plato beweert “dat de wereld meer dan iets anders lijkt op dat Levende Ding waarvan alle andere levende dingen delen zijn. Panentheïsten sinds de tijd van Plato hebben deze ideeën gewoonlijk zo geïnterpreteerd dat Plato een dualiteit binnen het goddelijke zag, die diende om het absolute met het relatieve te verenigen. De scheiding van deze categorieën in afzonderlijke godheden schijnt Plato in zijn latere werken niet bevredigd te hebben. In Boek Tien van De Wetten gebruikt hij daarom de analogie van cirkelvormige beweging, waarbij hij de notie van verandering in de periferie combineert met de constantheid van een vast centrum, om de werking van één God te illustreren. Terwijl één aspect van God immanent zwoegt in de wereld van verandering (zoals de omtrek van het draaiende voorwerp), blijft een ander constant en onwankelbaar in een staat van transcendentie (zoals het vaste middelpunt). Hij vult deze analogie aan met de conclusie: “We moeten niet veronderstellen dat God, die opperst wijs is, en bereid en in staat om de wereld te besturen, kijkt naar de grote zaken … maar de kleine verwaarloost.” Plato’s latere godsopvattingen lijken er dus op te wijzen dat God zowel transcendent als immanent is, en zouden als prototypisch voor het panentheïsme kunnen worden beschouwd, hoewel het enigszins onduidelijk blijft of Gods immanente kant en de wereld pantheïstisch identiek zijn.

Hindoeïsme

Hoewel het vroege Vedische Hindoeïsme grotendeels als polytheïstisch wordt beschouwd, kunnen er in de tekst kiemen van panentheïsme worden geïdentificeerd. Een voorbeeld hiervan is de mythe van Purusha die in Boek 10 van de Rig Veda staat. Purusha, het kosmische wezen, wordt door de goden geofferd om uit zijn lichaam het materiaal te leveren waardoor alle dingen in de wereld kunnen ontstaan. De grond van alle materiële objecten ligt dus in dit kosmische zelf. Hoewel dit als pantheïstisch kan worden geïnterpreteerd, suggereert het feit dat een groter aantal goden het offer van deze kosmische mens op zich nam, dat er een hogere godheid bestaat buiten het universum waarin de mensheid bestaat. Verder lijkt dit goddelijke bestaan van Purusha te bestaan vóór de feitelijke fysieke wereld, wat suggereert dat de goddelijkheid van God op de een of andere manier een transcendente voorloper is van de wereld die God later in stand zal houden. Met deze overweging kunnen panentheïstische thema’s worden geïdentificeerd in het vroege Vedische Hindoeïsme.

Later, met de ontwikkeling van het concept van Brahman (de opperste kosmische geest die wordt beschouwd als eeuwig, geslachtloos, almachtig, alwetend en alomtegenwoordig) in de Upanishads, werden panentheïstische noties frequenter onder Hindoe denkers. Hoewel Brahman gewoonlijk wordt beschreven als de belichaming van alle zijn, wordt het ook beschreven als de belichaming van niet-zijn. Hoewel een dergelijke beschrijving meer dan vaag is, kan zij zo worden geïnterpreteerd dat Brahman ook het fysieke universum overstijgt en een voor de mens onvoorstelbaar rijk vertegenwoordigt, voorbij het fysieke rijk van “zijn”. Op deze manier geïnterpreteerd, wordt het begrip van Brahman beslist panentheïstisch. Zelfs de diep persoonlijke kijk op goddelijkheid die in de Bhagavad Gita, de meest populaire religieuze tekst in het Hindoeïsme, wordt verkondigd, bevat elementen van panentheïsme. In de Bhagavad Gita worden persoonlijke en liefdevolle elementen van God ontrafeld voor de lezer als de goddelijke Heer Krishna de wagen van de jonge krijger Arjuna in de strijd loodst. Panentheïsme lijkt ook duidelijk binnen deze formulering van God, in verschillende regels van het gedicht zoals Krishna’s beschrijving van zijn immense hemelse dapperheid: “Met een enkel fragment van Mijzelf doordring en ondersteun Ik dit hele universum.” Dit lijkt te suggereren dat God (Krishna) het universum bevat waarin hij op dit moment aanwezig is en meer, een duidelijke variatie van panentheïsme.

Het is veilig om te zeggen dat het Hindoeïsme in het algemeen, terwijl het panentheïstisch is zoals uit het bovenstaande duidelijk wordt, een pantheïstische overlapping heeft tussen de wereld en een deel van het goddelijke.

Sikhisme

Hoewel het Sikhisme conventioneel wordt omschreven als een vorm van monotheïsme, kunnen sommige aspecten van zijn theologie als panentheïstisch worden beschouwd. Sikhs geloven in één transcendente schepper die onafhankelijk van de wereld bestaat. Toch manifesteert deze God zich ook op het wereldse vlak, en houdt alleen het hele bestaan in stand. Daarom omspant de Sikh-conceptie van God zowel absolute als relatieve sferen, net als de panentheïstische notie van godheid. Beroemde figuren uit de geschiedenis van het Sikhisme hebben soortgelijke ideeën aangehangen, waaronder niemand minder dan Goeroe Nanak zelf, de stichter van het Sikhisme in de zestiende eeuw. In een verhaal wordt verteld dat Nanak naar Mekka reisde en daar stopte om uit te rusten; hij ging liggen en wees per ongeluk met zijn voeten in de richting van het heiligdom Kaaba. Hij werd onmiddellijk gestraft voor deze actie, die werd gezien als een belediging van Allah. Volgens de legende antwoordde Nanak zijn critici door te zeggen: “In welke richting moet ik mijn voeten wijzen, zodat ze niet naar God wijzen?” Een dergelijk verhaal versterkt het Sikh idee dat Gods aanwezigheid overal in de fysieke wereld te vinden is, wat in combinatie met Gods transcendentie het idee versterkt dat de Sikh theologie panentheïstisch is.

Judaïsme

Toen het Hasidisch Orthodox Jodendom zich voor het eerst ontwikkelde als een beweging, was zijn theologie enigszins panentheïstisch. Sommige vroege chassidische teksten leken de bewering te ondersteunen dat God alle fysieke objecten doordringt, met inbegrip van levende wezens. Sommigen stelden bijvoorbeeld dat God aanwezig is in de natuurkrachten. Veel Joodse traditionalisten die zich verzetten tegen de chassidische beweging zagen deze geschriften letterlijk en beschouwden dit schijnbaar panentheïstische begrip van God als een afwijking van hun religieus geloof. Echter, panentheïstische interpretaties van de bovengenoemde variëteit binnen het Hasidisme waren niet gebruikelijk, omdat de meeste Hasidische Rabbijnen concludeerden dat binnen het fysieke universum, God slechts de bezielende kracht is en niets anders. Hoewel dit door de Orthodoxie wordt verworpen, zijn panentheïstische beschrijvingen van God tegenwoordig steeds gebruikelijker in de Conservatieve, Reformatorische en Reconstructionistische takken van het Jodendom.

Christendom

Hoewel het reguliere Christendom als monotheïstisch wordt beschouwd, zijn er ook enkele Christelijke groeperingen die de panentheïstische dimensie van God benadrukken. De Oosters-Orthodoxe Kerk bijvoorbeeld gebruikt nu het woord “panentheïsme” om de persoonlijke activiteit van God, of hypostase, in de wereld te beschrijven. Voor de orthodoxen is God geen afstandelijke schepper (zoals in het deïsme), noch is hij de “tovenaar” die af en toe wonderen verricht, zoals in veel opvattingen van theïsme. In plaats daarvan wordt Gods aanwezigheid niet alleen noodzakelijk geacht voor de oorspronkelijke schepping, maar ook voor het voortbestaan van elk aspect van die schepping. Gods energie houdt alle dingen in stand, zelfs als die wezens God expliciet hebben afgewezen, omdat de terugtrekking van Gods aanwezigheid de totaliteit van het bestaan zou beroven. Op deze wijze is de hele schepping geheiligd, en dus wordt het kwaad ontkend als een eigenschap van de schepping. Deze opvatting is panentheïstisch, hoewel er een ontologische kloof bestaat tussen God en de schepping, zoals gebruikelijk is in het christendom. De wereld is ingebed in Gods wil, maar niet in Gods wezen (ousia). De schepping is dus geen “deel van” God, zoals het in andere panentheïstische systemen zou zijn, en de Godheid is nog steeds gescheiden van de schepping. God is echter “binnen” de schepping op een relationeel en persoonlijk niveau in plaats van een ontologisch niveau. Orthodoxe theologen onderscheiden het woord dus als “pan-entheïsme”, waarbij de nadruk ligt op Gods inwoning in alle dingen, in plaats van “panen-theïsme”, dat zich concentreert op het idee dat alle dingen een deel van God zijn, maar dat God meer is dan de som van alle dingen.

Moderne ontwikkelingen

Procestheologie, een hedendaagse christelijke theologische stroming die ontstond uit de geschriften van de wiskundige Alfred North Whitehead (1861-1947) maakt vaak gebruik van panentheïstische noties. Whitehead beweerde dat God twee naturen heeft, “primordiaal” en “consequent”. Binnen deze naturen ligt de complete geschiedenis van de wereld besloten, evenals alle mogelijke toekomsten. Op elk moment kan dus gezegd worden dat een entiteit in God besloten ligt, en als zodanig kan beweerd worden dat God ook in die entiteit aanwezig is. Procestheologen interpreteren dit zo dat God het universum omvat, maar er niet identiek mee is. Deze God is immanent aanwezig in mensenlevens, en biedt een macht van overreding over de menselijke wil in plaats van expliciete kracht. De mens heeft dus nog steeds een vrije wil in plaats van overgeleverd te zijn aan de dwang van God. Omdat God een universum omvat dat voortdurend in beweging is, wordt God ook beschouwd als veranderlijk, beïnvloed door de acties die in de loop van de tijd in het universum plaatsvinden. De abstracte elementen van God, zoals welwillendheid, wijsheid, enzovoort, blijven echter constant. God bevat en is dus immanent in het universum; maar de abstracte elementen die hij handhaaft vertegenwoordigen zijn ultieme transcendentie. Vandaar dat de procestheologie in wezen panentheïstisch is.

Belang van het panentheïsme

Panentheïsme, van een van de twee bovengenoemde types, wordt beschouwd als een manier om de filosofische moeilijkheden op te lossen die inherent zijn aan de nauw verwante doctrine van het pantheïsme. Sommigen beweren bijvoorbeeld dat de opvatting van het pantheïsme van een volledig immanente God het gevoel van macht afzwakt dat wordt toegeschreven aan een God die als meer transcendent wordt opgevat. In het panentheïsme is God natuurlijk altijd aanwezig in de immanente wereld, maar hij bezit ook alle transcendentie van de traditionele theïstische opvattingen van God. Aldus pakt het panentheïsme niet alleen deze filosofische kwesties aan, maar overbrugt het ook de kloof tussen theïsme en pantheïsme. Verder vinden panentheïsten dat hun filosofische visie de vrijheid van de mensheid bevestigt op een manier die noch theïsme noch pantheïsme kan. Terwijl theïsme de pantheïstische gelijkstelling van de wereld met God ontkent en pantheïsme gezien zou kunnen worden als een ontkenning van het bestaan van individuele keuzes los van God, geloven panentheïsten dat hun zienswijze een alomvattende en volledig volmaakte God biedt, terwijl zij tegelijkertijd de realiteit van individuen en hun vermogen om binnen God vrij te kiezen bevestigen.

De panentheïstische notie van vrijheid leidt tot een unieke manier om het probleem van het kwaad te behandelen. Terwijl het theïsme geneigd is het kwaad alleen aan de wereld toe te schrijven en het pantheïsme geneigd is het kwaad in de wereld als Gods kwaad te identificeren, neemt het panentheïsme een middenpositie in door te zeggen dat het kwaad dat door vrijheid in de wereld ontstaat weliswaar geen invloed heeft op Gods wezen, maar dat God het toch ten diepste kan voelen en ervaren. Deze middenpositie kan echter afbrokkelen in het geval van het panentheïsme van het eerste type, omdat het gedeeltelijk pantheïstisch is, neigend naar het idee dat het kwaad in de wereld binnen God is.

Hoewel het panentheïsme de filosofische kloof overbrugt tussen theïsme en pantheïsme, is het niet omarmd door een groot aantal grote religieuze en theologische groeperingen, in plaats daarvan blijft het voortbestaan in kleine sekten of anders in persoonlijke filosofieën. Dit is misschien te wijten aan de zeer abstracte aard van het panentheïsme. Hoe dan ook, elementen van panentheïsme komen in vrijwel elk religieus systeem voor wanneer een bepaalde godheid wordt beschreven als zowel volkomen machtig maar ook diep doordrongen van het wereldse bestaan. Dit paar van goddelijke transcendentie en immanentie dat in vrijwel elke godsdienst wordt gezien, wordt door de Nederlandse gereformeerde theoloog Hendrikus Berkhof uitdrukkelijk “tweezijdigheid van God” genoemd en in de procestheologie “dipolair theïsme”. Dit gezegd zijnde, moet worden opgemerkt dat het panentheïsme, vooral van het tweede type, aan momentum wint onder hedendaagse theologen en godsdienstfilosofen, als een aanvaardbaar middel om moeilijkheden met andere geloofsovertuigingen betreffende de aard van God te verzoenen.

Zie ook

 • Theïsme
 • Pantheïsme
 • Deïsme
 • Monisme
 • Henotheïsme
 • procestheologie
 • Alfred North Whitehead

Noten

 1. The Global Oneness Commitment, “Pantheïsme-gerelateerde concepten.” Opgehaald op 11 juli 2008.
 2. Neils H. Gregersen, “Three Varieties of Panentheism,” in In Whom We Live and Move and Have Our Being: Panentheistic Reflections on God’s Presence in a Scientific World, ed. Philip Clayton en Arthur Peacocke (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 2004), 19-35.
 3. Plato, Timaeus, trans. Donald J. Zeyl (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2000), 31.
 4. Plato, De Wetten, trans. Trevor J. Saunders (Toronto: Penguin Publishers, 1970), 436.
 5. Rig Veda, Boek 10, Hymne XC. Opgehaald op 8 juli 2008.
 6. Bhagavad Gita 10.42. Opgehaald 27 juni 2008.
 7. Alfred North Whitehead. Proces en Werkelijkheid, gecorrigeerde ed., ed. David Ray Griffin en Donald W. Sherburne. (New York: Free Press, 1979)
 8. David Ray Griffin, “Panentheïsme: A Postmodern Revelation,” in In Whom We Live and Move and Have Our Being: Panentheistic Reflections on God’s Presence in a Scientific World, ed. Philip Clayton en Arthur Peacocke (Grand Rapids: William B. Eerdsman Publishing Co., 2004), 46.
 9. Hendrikus Berkhof. Christelijk Geloof: An Introduction to the Study of the Faith, herziene ed., trans. Sierd Woudstra (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1986), 114.
 10. John B. Cobb, Jr. and David Ray Griffin. Procestheologie: An Introductory Exposition. (Westminster John Knox Press, 1977), 47.
 • Anderson, C. Alan, and Whitehouse, Deborah G. New Thought: Een praktische Amerikaanse spiritualiteit. New York: Crossroad Publishing Company, 1995. ISBN 0824514807
 • Berkhof, Hendrikus. Christelijk Geloof: Een inleiding tot de studie van het geloof. Herziene ed. Vertaald door Sierd Woudstra. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co., 1986. ISBN 0802836224
 • Bolle, Kees W. De Bhagavadgita: Een nieuwe vertaling. Los Angeles: University of California Press, 1979.
 • Brierly, Michael. “Naming a Quiet Revolution: The Panentheistic Turn in Modern Theology.” In Whom We Live and Move and Have Our Being: Panentheistic Reflections on God’s presence in a Scientific World, geredigeerd door Philip Clayton en Arthur Peacocke, 1-18. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 2004. ISBN 0802809782
 • Cobb, Jr., John B., and David Ray Griffin. Procestheologie: An Introductory Exposition. Westminster John Knox Press, 1977. ISBN 0664247431
 • Gregersen, Neils H. “Three Varieties of Panentheism.” In Whom We Live and Move and Have Our Being: Panentheistic Reflections on God’s Presence in a Scientific World, onder redactie van Philip Clayton en Arthur Peacocke, 19-35. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 2004. ISBN 0802809782
 • Griffin, David Ray. “Panentheism: A Postmodern Revelation.” In Whom We Live and Move and Have Our Being: Panentheistic Reflections on God’s Presence in a Scientific World, geredigeerd door Philip Clayton en Arthur Peacocke, 36-47. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 2004. ISBN 0802809782
 • Nesteruk, Alexei V. “The Universe as Hypostatic Inherence in the Logos of God: Panentheïsme in Oosters-Orthodox Perspectief.” In Whom We Live and Move and Have Our Being: Panentheistic Reflections on God’s presence in a Scientific World, geredigeerd door Philip Clayton en Arthur Peacocke, 169-83. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 2004. ISBN 0802809782
 • Plato. De Wetten. Vertaald door Trevor J. Saunders. Toronto: Penguin Publishers, 1970. ISBN 0140442227
 • Plato. Timaeus. Vertaald door Donald J. Zeyl. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2000. ISBN 0872204464
 • Rohi, Rajinder Kaur. Semitisch en Sikh Monotheïsme: A Comparative Study. Patiala, India: Punjabi University Publication Bureau, 1999. ISBN 8173805504
 • Whitehead, Alfred North. Proces en Werkelijkheid. Gecorrigeerde uitgave. Bewerkt door David Ray Griffin en Donald W. Sherburne. New York: Free Press, 1979. ISBN 0029345707

Alle links opgehaald 12 januari 2019.

 • The Panentheist.

Credits

De schrijvers en redacteuren van de Nieuwe Wereld Encyclopedie hebben het Wikipedia-artikel herschreven en aangevuld in overeenstemming met de normen van de Nieuwe Wereld Encyclopedie. Dit artikel voldoet aan de voorwaarden van de Creative Commons CC-by-sa 3.0 Licentie (CC-by-sa), die gebruikt en verspreid mag worden met de juiste naamsvermelding. Eer is verschuldigd onder de voorwaarden van deze licentie die kan verwijzen naar zowel de medewerkers van de Nieuwe Wereld Encyclopedie als de onbaatzuchtige vrijwillige medewerkers van de Wikimedia Foundation. Om dit artikel te citeren klik hier voor een lijst van aanvaardbare citeerformaten.De geschiedenis van eerdere bijdragen door wikipedianen is hier toegankelijk voor onderzoekers:

 • Geschiedenis van het Panentheïsme

De geschiedenis van dit artikel sinds het werd geïmporteerd in de Nieuwe Wereld Encyclopedie:

 • Geschiedenis van “Panentheïsme”

Note: Sommige beperkingen kunnen van toepassing zijn op het gebruik van individuele afbeeldingen die afzonderlijk zijn gelicentieerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.