Site Overlay

Patent och latenta defekter

Patent och latenta defekter

Domstolarna har länge erkänt att en säljare har en skyldighet att lämna ut viss information till en köpare i samband med en fastighetstransaktion. När det gäller fel beror omfattningen av säljarens skyldighet att lämna information till köparen på om felet är uppenbart (uppenbart eller visuellt iakttagbart) eller latent (dolt eller inte visuellt iakttagbart).

Ett uppenbart fel är ett uppenbart fel som skulle upptäckas av en rimligt försiktig köpare utan att störa fastigheten (t.ex. en spricka på sidan av bostaden, ett hål i väggen). Det är en visuellt observerbar defekt. En säljare har ingen skyldighet att uppmärksamma en köpare på patentfel, men får inte vidta åtgärder för att avsiktligt dölja sådana fel. Som sådan tar köparen på sig risken för ett fel som var visuellt observerbart. Detta innebär att det är köparens ansvar att undersöka fastigheten och upptäcka patentfel.

En latent defekt är å andra sidan en defekt som är dold och som inte är lätt synlig för en köpare vid en rimlig inspektion (t.ex. en läckande grund, täckt el- eller VVS-installation). Eftersom latenta defekter inte är visuellt observerbara vid en vanlig inspektion kan det hända att säljaren inte är medveten om deras existens. En säljare kan inte hållas ansvarig för ett okänt latent fel eller för ett fel som uppstått efter det att transaktionen avslutats. Om en säljare är medveten om en latent defekt måste säljaren dock avslöja en sådan defekt för köparen.

I Ontario har en köpare två år på sig från den dag då en latent defekt upptäcktes för att väcka talan mot säljaren. Denna tvåårsperiod börjar löpa den dag då köparen först fick kännedom om felet eller den dag då en rimlig person med köparens förmåga och under samma omständigheter som köparen skulle ha fått kännedom om felet. En köpare förlorar dock alla rättsmedel om köparen inleder en rättsprocess för en defekt efter 15-årsdagen av den dag då säljaren borde ha informerat köparen om defekten, oavsett vilken dag köparen upptäckte defekten.

När en latent defekt upptäcks av en köpare finns det ofta en presumtion mot säljaren om att säljaren kände till den latenta defekten. Som sådan måste säljaren visa att han/hon omöjligen kunde ha känt till felet, snarare än att köparen måste visa att säljaren kände till felet. Om det emellertid kan visas att säljaren inte kunde ha känt till felet och inte avsiktligt var blind för felets existens, kommer köparens krav inte att vinna framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.